Regulamin

REGULAMIN 

1. Postanowienia ogólne
1.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UAB “TransportNorsk”, zwana dalej ,,Firmą”, realizuje przewozy przesyłek, towarów do Norwegii oraz świadczy inne usługi zgodnie z poniższymi warunkami. Niniejszy regulamin ustala również przypadki, w których firma, jej pracownicy ponoszą odpowiedzialność. Ponadto wskazuje przypadki, w których pracownicy firmy nie odpowiadają za zaginięcie, braki ilościowe lub opóźnioną dostawę przesyłki lub towaru.
1.2. Firma przyjmuje przesyłki, towar oraz inne zlecane usługi jedynie zgodnie z poniższymi warunkami.
1.3. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.
1.4. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec wszystkich przewozów przesyłek i towarów.
1.5. W przypadku zawierania z Kontrahentem umowy, ustalone w niej warunki nie mogą kolidować z warunkami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
1.6. Firma jest uprawniona do sprawdzania przesyłek, wykluczania obecności w nich przedmiotów zabronionych.
1.7. Sprawdzenia przesyłek dokonuje się zgodnie z przepisami prawa RL.

2. Pakowanie i znakowanie przesyłek.
2.1. Przedmioty należy zapakować w sposób nie stanowiący zagrożenia dla przewoźnika, osób trzecich, pojazdów i innych opakowań.
2.2. Opakowanie powinno chronić jego zawartość przed uszkodzeniem.
2.3. Worki papierowe, polietylenowe, tkaniny nie są właściwym opakowaniem.
2.4. W przypadku niewłaściwego opakowania przedmiotów firma nie odpowiada za bezpieczny przewóz przesyłki.
2.5. W przypadku ustalenia przez przedstawiciela firmy w wyniku dokonania oceny opakowania przesyłki lub towaru, że opakowanie nie nadaje się do przewozu, może wyrządzić szkodę osobom trzecim, pojazdowi, firma może odmówić przyjęcia przesyłki lub towaru.
2.6. Wszystkie opakowania powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko (lub nazwę), adres oraz kod pocztowy nadawcy; nazwę odbiorcy, dokładny adres dostawy (ulicę, nr lokalu, miasto, kod pocztowy), należy wskazać numer telefonu odbiorcy oraz liczbę nadawanych opakowań (na przykład 1/3; 2/3 i in.). Przesyłki nie zawierające adresu oraz numeru telefonu, lub zawierające błędnie podany adres lub numer telefonu, mogą nie dotrzeć do odbiorcy oraz zostaną wysłane z powrotem do nadawcy lub siedziby firmy, w której Kontrahent będzie musiał odebrać przedmioty.

3. Zapewnienia nadawcy
3.1. Nadawca zapewnia, że cały towar został należycie zapakowany, oznakowany, opakowanie zawiera dokładne adresy, numery telefonów nadawcy i odbiorcy.
3.2. Nadawca zapewnia osobę oraz inny sprzęt niezbędny do załadunku oraz rozładunku przesyłki.
3.3. Nadawca zapewnia wykluczenie w zawartości przesyłki przedmiotów zabronionych, o których mowa w punkcie 5. W przypadku naruszenia przez nadawcę niniejszego postanowienia, wszelkie z tym związane straty wyrówna nadawca.
3.4. Nałożone na towar cło zapłaci nadawca

4. Odpowiedzialność firmy
4.1. Firma odpowiada za nieuchronienie towaru (zaginięcie, braki ilościowe, uszkodzenie) z winy leżącej po jej stronie oraz wyrówna Kontrahentowi wyrządzoną szkodę na podstawie oraz w trybie ustalonym w przepisach prawa Republiki Litewskiej.
4.2. Firma nie odpowiada za braki ilościowe lub uszkodzenie towaru, jeżeli towar został zapakowany i oznakowany niezgodnie z wymaganiami ustalonymi w regulaminie.
4.3. Firma nie odpowiada za przesyłkę zajętą przez instytucję państwową.

5. Przedmioty, których dostarczenia odmawia firma
5.1. Zabronione ustawowo przedmioty oraz substancje, które ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne mogą zagrażać zdrowiu ludzi, środowisku, itp. 2. Przedmioty lub substancje, których dostarczanie jest zakazane przepisami prawa państwa, w którym dokonuje się przewozu.
5.3. Przedmioty nie przyjmowane do przewozu:
•Broń, amunicja, substancje wybuchowe;
•Szybko psujące się artykuły spożywcze;
•Pieniądze, papiery wartościowe, metale szlachetne, kamienie szlachetne, antyki;
•Ustawowo zabroniony materiał drukowany, audio-wizualny lub w postaci elektronicznej.
•Przedmioty, których przewóz wymaga specjalnej temperatury, powietrza, wilgotności oraz innych dodatkowych warunków.
•Wyroby tytoniowe;
•Napoje alkoholowe.
•Wszelki towar zabroniony przepisami prawa, przez dowolną instytucję rządową, państwową lub lokalną w dowolnym kraju, w którym dokonuje się przewozu.
5.4. Przesyłka, towar, w którym zostaną wyryte zakazane przedmioty (patrz Nr 5.3.), zostaną wysłane z powrotem do nadawcy lub siedziby firmy, w której Kontrahent będzie musiał odebrać przedmioty. Tego typu przesyłka nie będzie przewożona, zaś z tytułu zakazanych przedmiotów zostanie nałożona potrójna kara według norweskich stawek. Na przykład: Karton papierosów – norweska stawka kary wynosi 300 NOK x 3 =900 NOK. Za 1 litr dowolnego napoju alkoholowego (wódkę, piwo, Brendy) norweska stawka kary wynosi 300 NOK x 3 = 900 NOK.

6. Składanie reklamacji
6.1. Kontrahent zgłosi firmie doznane straty lub szkodę w ciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki oraz potwierdzi niniejszy fakt na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, w przeciwnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub zaginięcie, z wyjątkiem przypadku, jeżeli Kontrahent potwierdzi, że:
6.1.1. W sposób zasadny nie był w stanie powiadomić firmę lub przedstawi reklamację na piśmie w ustalonym terminie.

7. Przypadki, w których firma nie ponosi odpowiedzialności
7.1. Firma nie odpowiada za niebezpośrednie straty, m.i. utratę zysku oraz szkodę poza majątkową, włączając dobrą opinię.
7.2. Firma nie odpowiada oraz nie płaci żadnego odszkodowania z tytułu strat doznanych w wyniku zaginięcia lub opóźnionego dostarczenia przesyłki lub towaru pod wpływem okoliczności, które nie zależą od woli firmy, m.i.:
7.2.1. Prawomocne oraz nieprawomocne działania lub zaniechanie działań przez instytucje lub urzędy państwowe, powodujące korki na drodze, kolejki pojazdów oraz inne przeszkody w przewozie przesyłek lub towarów.
7.2.2. Bojkoty, strajki, lokauty, powolna praca jako forma strajku, zajęcie lokali produkcyjnych i administracyjnych oraz zawieszenie pracy.
7.2.3. Klęski żywiołowe: gwałtowne burze, zamiecie, cyklony, obfite opady śniegu, trzęsienia ziemi, powodzie spowodowane wylewami mórz lub rzek, błyskawice.
7.2.4. Wybuchy, pożary, zniszczenie maszyn, lokali produkcyjnych oraz części (lub całości) komunikacji wewnętrznej.
7.2.5. Wojna (ogłoszona lub nieogłoszona), wojna domowa, bunty i rewolucje, piractwo, sabotaż.
7.2.6. Procedury celne lub wykonywane przez inne instytucje państwowe.
7.2.7. Działania (zaniechanie działań) nadawcy lub odbiorcy.
7.2.8. Inne okoliczności wskazane w aktach prawnych Republiki Litewskiej oraz umowach międzynarodowych.